Polski
English
Español
Français
Română
Русский

Leczenie Urazów Mózgu Przy Użyciu Komórek Macierzystych z Krwi Pępowinowej

Badanie wskazuje, że terapia komórkowa może naprawić uszkodzenia mózgu

Badanie przeprowadzone na myszach wykazało, że komórki macierzyste krwi pępowinowej, mogą chronić komórki nerwowe przed uszkodzeniem powstałym przed urodzeniem. Wyniki tych badań sugerują pozytywne przekonanie o zwiększeniu zastosowania terapii komórkowych jako potencjalnych alternatyw terapeutycznych w leczeniu schorzeń neurologicznych spowodowanych urazami mózgu, w szczególności porażenia mózgowego.

Mezenchymalne komórki zrębu pochodzące z pępowiny (UC-MSCs) są komórkami macierzystymi znajdującymi się w pępowinie, które można ekstrahować w dużych ilościach, a następnie mogą zmienić się na prawie każdy rodzaj komórek w organizmie. Są one ekspandowane w laboratorium, a następnie wykorzystywane do regeneracji uszkodzonej tkanki. MSC-UC leczą w ten sposób, że albo stają się neuronami, które mogą zastąpić uszkodzone komórki pacjenta, albo mogą uwolnić czynniki, które wspierają wzrost, przetrwanie oraz rozwój neuronów, czynniki te zwane są również czynnikami neurotroficznymi.

Aby zbadać, w jaki sposób UC-MSC są zdolne do naprawy komórek nerwowych uszkodzonych w macicy, naukowcy stworzyli laboratoryjny model rannego noworodka, lub neuronów noworodka pochodzących z kory jego mózgu, będącym obszarem w dużej mierze przyczyniającym się do wielu funkcji ruchowych i poznawczych. Aby stworzyć ten model, neurony myszy zostawały uszkadzane poprzez niedobór tlenu i glukozy, a następnie umieszczane w hodowli UC-MSC zebranymi od kobiet, które urodziły.

UC-MSC były w stanie naprawić większość uszkodzonych neuronów, zmniejszając liczbę zgonów neuronów, a nawet częściowo przywracając liczbę dojrzałych i rozwijających się neuronów, przyczyniając się do wzrostu projekcji i proliferacji neuronów. Efekt naprawczy UC-MSC występuje albo w wyniku różnicowania UC-MSC w neurony, które zastępują uszkodzone komórki, albo poprzez uwalnianie pewnych czynników neurotroficznych, które pomagają neuronom w ich wzroście i przetrwaniu.

W wielu badaniach odnotowano poprawę po przeszczepieniu UC-MSC na zwierzęce modele chorób neurologicznych. Niektóre badania pilotażowe na ludziach również sugerują, że terapia komórkowa z UC-MSC poprawia funkcje neurologiczne u pacjentów z porażeniem mózgowym. Po dalszych badaniach ujawniono, że obserwowana neuroprotekcja wynika z działania dwóch białek zwanych neurotroficznym czynnikiem (BDNF), które są uwalniane przez UC-MSC i pochodzą z mózgu oraz czynnikiem wzrostu hepatocytów (HGF).

Naukowcy doszli do wniosku, że „Biorąc pod uwagę, że UC-MSC były podawane celem leczenia wielu zaburzeń neurologicznych, w tym porażenia mózgowego, urazowego uszkodzenia mózgu i dziedzicznej ataksji rdzeniowo-móżdżkowej, ogromny potencjał, jaki UC-MSC posiadają w klinice, zachęca nas do stworzenia ułatwień stronie trzeciej (transferu komórek od dawcy) dla terapii w przypadku urazów mózgu z udziałem UC-MSC.”

Więcej informacji na temat badania „Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stromal Cells Contribute to Neuroprotection in Neonatal Cortical Neurons Damaged by Oxygen-Glucose Deprivationi, ” można znaleść na Frontiers in Neurology.

Share This